DOTAZNÍK

Tento dotazník slúži na odoslanie požiadavky na cenovú kalkuláciu alebo akéhoko¾vek iného dotazu do firmy     SYMTECH. Potešíme sa tiež akýmko¾vek Vaším názorom, postrehom a pripomienkam.

Aby sme Vás mohli kontaktova, vyplòte, prosím, minimálne jednu z kolóniek "telefónne èíslo" alebo "mobil"
.

Ïakujeme!

MENO A PRIEZVISKO:

ULICA:

MESTO:

PSÈ:

TELEFÓNNE ÈÍSLO:

MOBIL:

E-MAIL:

MÁM ZÁUJEM O:

CENOVÚ KALKULÁCIU (BUDEME VÁS KONTAKTOVA, ABY STE MOHLI BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVA VAŠE POŽIADAVKY)
INÚ INFORMÁCIU - VIÏ. POZNÁMKA
VYJADRENIE NÁZORU- VIÏ. POZNÁMKA
PROSÍM, KONTAKTUJTE MA

BÝVAM V:
 

Rozmery:

 

POZNÁMKA: